MINI CLUB DENMARK

Vedtægter

§1. Navn
Klubbens navn er "Mini Club Denmark"

§2. Formål
Klubbens formål er at virke som samlingssted for ejere af alle Mini-modeller, omfattende den klassiske fra 1959 samt alle senere varianter op til nutidens New MINI, for derigennem at virke for anvendelsen og bevarelsen af disse modeller.
Klubben vil tillige være et forum for udveksling og fremskaffelse af reservedele og ekspertise på alle niveauer. For ar fremme dette, vil der blive arrangeret mindst et årligt træf samt søgt arrangeret klubløb, foredrag, filmforevisning m.v.

§3. Medlemskab
Enhver med seriøs interesse for Minien kan, mod at betale et indmeldelseskontingent, blive medlem af Mini Club Denmark. Indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse.
Udover almindeligt medlemskab, kan der tegnes et familiemedlemskab for højst 2 medlemmer pr. husstand, disse har begge stemmeret på generalforsamlingen. Men får kun tilsendt klubbens medlemsblad i ét eksemplar.

§3b
Mini Club Denmarks medlemmer og lokalafdelinger har ret til at få bragt indlæg i Mini Nyt og på hjemmesiden, så længe disse er skrevet i et sobert sprog og ikke strider mod klubbens love og vedtægter. Andre personer / klubber indlæg kan bringes i Mini Nyt efter bestyrelsens godkendelse. Indbydelser til træf bringes gratis for udenlandske klubber og for Mini Club Denmarks lokalklubber.

§4. Kontingent
Det årlige kontingent beløb er forfalden til betaling hver den 15. marts og betales forud. Indmeldelses kontingentet dækker perioden frem til førstkommende forfaldsdag. Ved kontingentrestance ud over en måned, for hvilket der er rykket en gang i Mini Nyt, fortabes medlemskabet.
Ved genindmeldelse betales kontingent og indmeldelsesgebyr.

§5. Eksklusion
Beslutning om eksklusion af et medlem kan træffes af bestyrelsen, hvis medlemmet gennem sin optræden har vist, at han/hun ikke respekterer de af klubben givne bestemmelser eller på anden måde skader klubben.
En sådan beslutning kan af den ekskluderede appelleres til den førstkommende ordinære generalforsamling.

§6. Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Den årlige generalforsamling afholdes i maj måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel, ved offentliggørelse i Mini Nyt i februar nummeret, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent samt 2 stemmetællere
3. Beretning
4. Beretning fra lokal afdelingerne
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg ifølge §8
8. Næste års program
9. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og foreligge skriftligt. Dette gælder også lovændringer. Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemme flertal. Alle afstemninger foretages skriftligt.

§7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal i begge tilfælde indkaldes med 14 dages varsel og med angivelse af dags-orden.

§8. Bestyrelsen
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og er klubbens besluttende organ.
Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 1 kasserer. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Kassereren samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 2 suppleanter vælges hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand samt næstformand ved førstkommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og tegnes af formand og kasserer eller formanden og to bestyrelsesmedlemmer..
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig,
når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.
Til bestyrelsen kan der ikke vælges personer eller sidde personer, der har forretningsmæssige relationer til Minien.
Ligeledes kan der ikke vælges personer, således at én familie opnår majoritet i bestyrelsen. Familie defineres: Personer på linie samt ét op- og nedadgående led.

§9. Hæftelse
Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§10. Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab offentliggøres i Mini Nyt i april måned. Blandt de fremmødte vælges på generalforsamlingen 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollant suppleant. Disse må ikke være medlemmer af bestyrelsen. Alle 3 vælges for 1 år.

§11. Lokalafdelinger
Klubbens medlemmer kan til enhver tid oprette lokal-afdelinger/interessegrupper efter behov, dog skal bestyrelsen orienteres. Bestyrelsen skal være behjælpelig med afholdelse af møder, hvor medlemmer i et lokalområde forsøges samlet.
Lokalafdelinger / interessegrupper fastsætter selv eventuelle love og vedtægter samt et eventuel lokalkontingent for dens medlemmer.
Lokalafdelingerne/interessegrupperne aflægger hvert år på generalforsamlingen beretning om årets aktiviteter, eventuelt skriftligt og kan søge om hjælp til afholdelse af åbne enkelt arrangementer udover de normale klubaktiviteter. Disse skal da koordineres med Mini Club Denmarks faste træf, som altid har økonomisk første prioritet.

§12. Klubbens opløsning
Forslag til klubbens opløsning kan kun vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og kun med 3/4 flertal af klubbens stemmeberettigede medlemmer.
Eventuelle aktiver overdrages til Danmarks Tekniske Museum.